Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...
Reprezentacja w sądach
udzielanie porad prawnych
sporządzanie apelacji, pism i odwołań
więcej...

Usługi

Kancelaria adwokacka Stanisława Stachurskiego oferuje swoje usługi osobom fizycznym, jak też wszelkim podmiotom gospodarczym, proponując jednorazową pomoc lub stałą obsługę prawną. W szczególności zajmujemy się:

 • Udzielaniem porad prawnych – w prostych sprawach bezpłatnie
 • Reprezentowaniem klientów przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz Sądem Najwyższym
 • Reprezentowaniem klientów przed organami administracji państwowej i samorządowej
 • Opracowywaniem pozwów
 • Przygotowywaniem pism procesowych
 • Przygotowywaniem pism urzędowych
 • Opracowywaniem opinii prawnych
 • Przygotowywaniem projektów umów
 • Prowadzeniem negocjacji
 • Itp.

Nasze działania oparte są zawsze o faktyczną ocenę sprawy, jej charakter i rzeczywiste potrzeby klientów kancelarii, których każdorazowo traktujemy indywidualnie i priorytetowo.

Działalność kancelarii adwokackiej Stanisława Stachurskiego obejmuje usługi z zakresu poniższych gałęzi prawa:

1. Prawo Cywilne

 • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień w wypadkach komunikacyjnych i innych (szkody osobowe i rzeczowe),
 • prowadzenie spraw związanych błędami w sztuce lekarskiej,
 • działy spadku i majątków wspólnych (po ustaniu wspólności ustawowych małżeńskich), spory o zachowek,
 • zniesienia współwłasności,
 • prawo rolne w szerokim zakresie (zasiedzenia, zniesienia współwłasności, naruszenie posiadania),
 • egzekucja wierzytelności,
 • wszelkiego rodzaju zobowiązania,
 • inne.

2. Prawo karne

 • obrona w postępowaniu przygotowawczym, oraz przed sądami w I i II Instancji, postępowanie kasacyjne,
 • reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych,
 • dochodzenie należności wynikających z czynów niedozwolonych w postępowaniu karnym,
 • pomoc osobom zatrzymanym i tymczasowo aresztowanym, pokrzywdzonym przestępstwem
 • doradztwo w zakresie prawno-karnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej,
 • inne.

3. Prawo Rodzinne

 • rozwody, separacje,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • podziały majątku,
 • władza rodzicielska,
 • alimenty,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa,
 • przysposobienie,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • inne.

4. Prawo Administracyjne

 • reprezentacja przed Sądami Administracyjnymi włącznie z Naczelnym Sądem Administracyjnym,
 • reprezentacja przed urzędami,
 • inne.

5. Prawo Gospodarcze

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat Stanisław Stachurski

Białystok ul. Lipowa 29 (róg grochowej)
15-424 Białystok
tel. kom. 604 522 763
e-mail: sskancelaria@wp.pl
Mońki ul. Kolejowa 2
19-100 Mońki
tel. kom. 604 522 763
e-mail: sskancelaria@wp.pl